Oferta niepublicznej poradni

Zgodnie z wszelkimi planami udało nam się(jeszcze w zeszłym roku) zarejestrować Niepubliczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. W związku z tym możemy świadczyć usługi opiniodawcze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzic może wnioskować o wystawienie następujących opinii:
1) w zakresie psychofizycznej dojrzałości dziecka do wcześniejszego podjęcia nauki szkolnej
2) w zakresie potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym
3) w przedmiocie spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub nauki, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (tzw. edukacja domowa)
4) opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
5) opinia w przedmiocie zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
oraz najważniejsze
6) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
które to od razu można realizować w naszej placówce.

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://inicjatywa.pulawy.pl/testimonials/positive-impact/
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne