Terapia pedagogiczna stanowi oddziaływanie przy pomocy środków wychowawczych i dydaktycznych na przyczyny i wszelkie przejawy trudności, jakie mogą pojawić się u dzieci w procesie uczenia się.

Terapia ta zmierza do stworzenia najbardziej optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju psychicznego, umysłowego i społecznego dla tej  grupy dzieci. W praktyce oznacza to intensywne stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, bieżące wyrównywanie pojawiających się braków lub nieprawidłowości w wiadomościach i umiejętnościach dziecka, a także eliminowanie niepowodzeń szkolnych wraz z ich emocjonalnymi i społecznymi konsekwencjami.

Aby terapia pedagogiczna była skuteczna, uwzględniamy specyfikę pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, ich uwarunkowania rozwojowe, możliwości poznawcze oraz potrzeby.

Zasady, którymi kierujemy się podczas terapii:

 • Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego.
 • Zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka.
 • Zasada korekcji zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności.
 • Zasada kompensacji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych.
 • Zasada systematyczności.
 • Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego.

Naszych terapeutów cechuje empatia, życzliwość, wyrozumiałość oraz pełna akceptacja małych pacjentów i ich najbliższych, a atmosfera prowadzonych przez nich zajęć stwarza poczucie bezpieczeństwa i tolerancji.

Przykładowe usługi proponowane przez pedagogów specjalnych pracujących w naszym Centrum:

 • ocena gotowości szkolnej
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • diagnoza i terapia dysleksji
 • indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna
 • działalność interwencyjna

Oferta dla poszczególnych grup:

Dla dzieci:

 • warsztaty o różnej tematyce prowadzone w oparciu o autorskie scenariusze (zajęcia integracyjne, zajęcia rozwijające kreatywność itp.)
 • pogadanki dla uczniów (np. edukacja przeciw przemocy, uzależnienia)

Dla rodziców:

 • indywidualne porady
 • grupy wsparcia dla rodziców
 • prelekcje

Dla nauczycieli przedszkoli i szkół:

 • zajęcia warsztatowe
 • indywidualne konsultacje
 • szkolenia
 • pomoc w zakresie przystosowania środowiska szkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi