Zgodnie z  art. 71b ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. uczniowie niepełnosprawni wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. 
Read more